Els altres senyors feudals: L’Església

Els altres titulars de senyorius eren els monestirs, els convents, les catedrals i les grans esglésies. Tenien exactament els mateixos poders i privilegis que hem vist per als nobles. També podien acumular terres i a més blindar el patrimoni acumulat mitjançant  el privilegi d’amortització: les terres amortitzades no es podien vendre.

Dins de l’escalafó eclesiàstic, els llocs de més poder eren ocupats habitualment per fills de nobles que previament es feien sacerdots o monjos. (Recorda com el fill xicotet d’Alfonso III d’Astúries, allà pel segle IX, va ser “colocat” com arcedià de la catedral d’Oviedo https://goo.gl/fx89qt).

Aquesta és la tomba del bisbe Lope de Fontecha (meds. segle XIV), a la catedral de Burgos.

– D’on va obtenir Lope de Fontecha els diners necessaris per tal de construir la seua tomba?

– Torna al document sobre els senyorius valencians i escriu en columna el nom de deu pobles sota jurisdicció senyorial eclesiàstica així com el nom de les institucions eclesiàstiques titulars.

A més de les seues terres i les seues jurisdiccions, l’Església tenia altra font d’ingressos extra: el delme.

El delme era la desena part de totes les collites de tots els camps, i es cobrava a tots els camperols, independentment de qui fora el propietari de la jurisdicció. En efecte, era un “super-impost”.

Investiga:

– El Producte Interior Brut d’un país és el valor de tot allò produït en eixe país en un any. El PIB d’Espanya al 2018 va ser de 1.202.193.000.000 €. En cas de que encara existira, a quants diners equivaldria el delme hui en dia? (Pensa que a l’Edat Mijana l’agricultura i la ramaderia abastaben aproximadament el 85% del total de la producció). 

Escriu-lo en paraules, no en xifres.

– Com era el patrimoni (edificis i terres) acumulat per les diverses institucions religioses al final de l’Edat Mitjana? Per què?

– Aleshores, a l’Edat Mitjana, els monjos, frares, monges, cures, bisbes, arcedians, seminaristes i demés religiosos, com conseguien tot allò necessari per a viure (aliments, roba, etc.)?

– Aquestes persones, a què es dedicaven en la seua vida diaria?