Com es mesura el benestar?

Pensem…

Anem a comprar de forma intuïtiva dos països la situació dels quals coneguem: Espanya i Somàlia. Tots creguem que a Espanya el nivell de benestar és superior al de Somàlia. Però de moment, açò és tan sols una opinió.

El coneixement científic no es recolza sobre opinions, sinó sobre dades contrastades.

– Quines dades contrastades podríem utilitzar per comparar el benestar existent entre Espanya i Somàlia?

 


Taxa de mortalitat infantil

La taxa de mortalitat infantil ens diu el següent: de cada 1000 nascuts, quants nadons han mort abans d’assolir un any d’edat.

Una variant d’aquesta taxa és la taxa de mortalitat infantil en menors de 5 anys. Aquesta taxa indica el següent: de cada mil xiquets menors de 5 anys, quants han mort en el termini d’un any.

Amdues taxes pots consultar-les en l’apartat de FONTS.

– Representa en una gràfica de barres les taxes de mortalitat infantil de menors de 5 anys dels següents països:

ESTATS UNITS – ESPANYA – BÈLGICA – ÍNDIA – GUINEA EQUATORIAL – ANGOLA

– Comenta la gràfica. Per fer-ho, pots seguir el guió de comentari que es troba en l’apartat TÈCNIQUES.

L’ Índex de Desenvolupament Humà (IDH)

L’índex de desenvolupament o IDH és una taxa el valor màxim del qual és 1 i el mínim, 0. Aquest índex se calcula a partir d’altres tres indicadors, a parts iguals:

  • La salut, mesurada per l’esperança de vida en néixer.
  • L’educació, mesurada per la taxa d’alfabetització d’adults i la taxa bruta combinada de matriculació en educació primària, secundària i superior, així com els anys de duració de l’educació obligaròria.
  • La riquesa, mesurada per la Renda per Càpita.

Representem el IDH

– A partir del banc de dades que tens a continuació, (http://hdr.undp.org/en/countries) elabora una gràfica de barres en la qual queden representats els IDH dels següents països:

ANGOLA, ESPANYA, FINLÀNDIA, XINA, ESTATS UNITS

La taxa de mortalitat general

Aquest és un altre tipus d’índex que pot utilitzar-se per esbrinar el nivell de benestar d’una societat. Indica el nombre de morts en un país durant un any per cada mil habitants.

Se calcula del següent mode:

=(núm. morts) *1000/població total

La taxa de mortalitat general, bona pista?

– Imaginem-nos un país, sense gaire hospitals, però amb un 80% de la seua població per baix dels 25 anys. Imagina un altre país, aquest molt ric, amb molts hospitals, però en aquest el 80% de la población té més de 60 anys. Quin país tindrà una taxa de mortalitat major?

A la vista de les nostres conclusions, la taxa de mortalitat general, és un bon indicador de benestar?


Demografia… ¿Per a què?

Gestionar un hospital.

– Imagina que et nomenen director d’un hospital en construcció, que entrarà en servei en poc més de 6 mesos. El teu hospital tindrà al seu càrrec la població d’una comarca sencera. Com a director, tu eres l’encarregat de contractar els metges especialistes, comprar l’equip necessari, etc. Quina informació necessitaries?

Anuncis