Com es mesura el benestar?

Pensem… Riquesa és el mateix que benestar?

– Escriu una definició operativa de riquesa i altra definició operativa de benestar.

Anem a comparar de forma intuïtiva dos països la situació dels quals coneguem: Espanya i Indonèsia. Tots creguem que a Espanya el nivell de benestar és superior al de Indonèsia. Però de moment, açò és tan sols una opinió.

El coneixement científic no es recolza sobre opinions, sinó sobre dades contrastades.

– Quines dades contrastades podríem utilitzar per comparar el benestar existent entre Espanya i Indonèsia?

 


Taxa de mortalitat infantil

La taxa de mortalitat infantil ens diu el següent: de cada 1000 nascuts, quants nadons han mort abans d’assolir un any d’edat.

Una variant d’aquesta taxa és la taxa de mortalitat infantil en menors de 5 anys. Aquesta taxa indica el següent: de cada mil xiquets menors de 5 anys, quants han mort en el termini d’un any.

Ambdues taxes pots consultar-les en la web del Banc Mundial.

– Representa en una gràfica de barres les taxes de mortalitat infantil dels següents països:

ESPANYA – CUBA -XINA – EEUU – LUXEMBURG – BRASIL – NIGÈRIA – INDONÈSIA

2015 PAÍS
TAXA DE MORTALITAT INFANTIL
Cuba 4,3
Espanya 2,8
Xina 9,2
Estats Units 5,7
Luxemburg 2,1
Brasil 14
Nigèria 69
Indonèsia 24

 

– Compara aquesta gràfica amb la que hem fet abans sobre la renda per càpita.

– Comenta la gràfica (taxa mort. infantil). Per fer-ho, pots seguir el guió de comentari que es troba en l’apartat TÈCNIQUES.


La taxa de mortalitat general

Aquest és un tipus d’índex que també pot utilitzar-se per esbrinar el nivell de benestar d’una societat. Aquest index o taxa indica el nombre de morts en un país durant un any per cada mil habitants.

Se calcula del següent mode:

=(núm. morts) *1000/població total

I ‘expresa en morts per cada mil habitants.

La taxa de mortalitat general, bona pista?

– Calcula la taxa de mortalitat dels següents països:

2015 PAÍS POBLACIÓ MORTS
ESPANYA 46.444.832 422.648
CUBA 11.461.432 90.522
XINA 1.371.220.000 9.740.700
EEUU 320.896.618 2.709.240
LUXEMBURG 569.604 3.987
BRASIL 205.962.108 1.254.952
NIGÉRIA 181.181.744 2.312.966
INDONÈSIA 258.162.113 1.860.122

FONT: Banc Mundial

– Compara els resultats. Quines són les possibles explicacions a eixos resultats? Abans de contestar, observa le dues piràmides de població de baix y calcula el tant per cent de població major de 50 anys d’Espanya i d’Indonèsia.

Captura de pantalla 2018-05-24 a las 19.20.49.png Captura de pantalla 2018-05-24 a las 19.22.07.png

FONT: PopulationPyramid.net

– A la vista de les nostres conclusions, la taxa de mortalitat general, és un bon indicador de benestar?


L’ Índex de Desenvolupament Humà (IDH)

L’índex de desenvolupament o IDH és una taxa el valor màxim del qual és 1 i el mínim, 0. Aquest índex es calcula a partir d’altres tres indicadors, a parts iguals:

  • La salut, mesurada per l’esperança de vida al nàixer.
  • L’educació, mesurada per la taxa d’alfabetització d’adults i la taxa bruta combinada de matriculació en educació primària, secundària i superior, així com els anys de duració de l’educació obligatòria.
  • La riquesa, mesurada per la Renda per Càpita.

Representem el IDH

– A partir del banc de dades que tens a continuació, (http://hdr.undp.org/en/countries) elabora una gràfica de barres en la qual queden representats els IDH dels següents països:

ESPANYA – CUBA -XINA – EEUU – LUXEMBURG – BRASIL – NIGÈRIA – INDONÈSIA


Demografia… ¿Per a què?

Gestionar un hospital.

– Imagina que et nomenen director d’un hospital en construcció, que entrarà en servei en poc més de 6 mesos. El teu hospital tindrà al seu càrrec la població d’una comarca sencera. Com a director, tu eres l’encarregat de contractar els metges especialistes, comprar l’equip necessari, etc. Quina informació necessitaries?