Com és l’abric de la Terra?

Estructura de l’atmòsfera

Observa amb atenció aquest dibuix que representa l’atmòsfera.atmosfera3FONT: J. Alberto Bermúdez

– Què sub-capes composen l’atmosfera?

– Per quina raó l’aire no s’escapa flotant per l’espai? Una pista: la raó és la mateixa que explica per què no et vas tu surant per l’espai.

– En quina d’aquestes capes es concentra la major part de l’aire? Per què?

– Per cert, el dibuix de dalt no està fet a escala. Series capaç de dibuixar-lo a escala a la teua llibreta?

Aquesta és la composició de l’aire que respirem:air-composition-pie-chart2.jpg

Composició de l’atmosfera terrestre (aire sec, percentatges per volum)

ppmv: parts per milió per volum
Gas Volum
nitrogen (N2) 780,840 ppmv (78.084%)
oxigen (O2) 209,460 ppmv (20.946%)
argó (Ar) 9,340 ppmv (0.9340%)
diòxid de carboni (CO2) 387 ppmv (0.0387%)
neó (Ne) 18.18 ppmv (0.001818%)
heli (He) 5.24 ppmv (0.000524%)
metà (CH4) 1.79 ppmv (0.000179%)
kriptó (Kr) 1.14 ppmv (0.000114%)
hidrogen (H2) 0.55 ppmv (0.000055%)
òxid nitrós (N2O) 0.3 ppmv (0.00003%)
xenó (Xe) 0.09 ppmv (9×10−6%)
ozó (O3) 0.0 a 0.07 ppmv (0% to 7×10−6%)
diòxid de nitrogen (NO2) 0.02 ppmv (2×10−6%)
iode (I) 0.01 ppmv (1×10−6%)
monòxid de carboni (CO) 0.1 ppmv
amoníac (NH3) traces
Exclòs per ser aire en sec
aigua (vapor) (H2O) ~0,40% a nivell atmosfèric, en superfície: 1%-4%

 

ppmv: parts per millió per volum (ull: seguint la notació internacional, els milers estan separats per comes y els decimals per punts).

– Elabora un diagrama de barres on queden reflectits proporcionalment els quatre grans gasos que composen la nostra atmosfera.

– Quan respirem, de quin gas omplim els nostres pulmons en gairebé un 80%?