Category: miscel·lània

Divendres, 29 juny, 9:30

La prova extraordinària de recuperació de Geografia i Història de 2on ESO serà igual per a tots. Va tot el temari donat al llarg del curs (unitats 9 a 12, ambdues incloses). La prova consistirà en un examen de deu preguntes no assistit.

Anuncis

Treball fi d’unitat

En només la cara d’un full, per parelles, heu de desenvolupar un dels nuclis temàtics que teniu ací al vostre abast. Ha de tenir dibuixos, rètols, decoracions en colors, etc. Al peu de pàgina constaran els noms i cognoms dels autors. S’ha de fer en la cara d’un full o cartolina dinA3. Es presentarà el dia 21 de desembre (o abans).

Made with Padlet