Com vivien els rics?

A Roma, si naixies home i ric, havies tingut molta sort. Però encara que ric, si naixies xica… La cosa canviava bastant.

– Mira el video i conta per escrit les diferències que trobes entre homes i dones a la antiga Roma. Pots completar la teua redacció amb el segon clip de més avall.

També vam heretar açò…

Aquest és un fragment del Código Penal Español de 1870, vigent sense molts canvis durant pràcticament tot el segle XX (fins al 1977):

Artículo 448. El adulterio será castigado con la pena de prisión correccional en sus grados medio y máximo. [entre 3 i 6 anys de presó]

Comete adulterio la mujer casada que yace con varón que no sea su marido […]

Artículo 438. El marido que, sorprendiendo en adulterio a su mujer, matare en el acto a ésta o al adúltero, o les causare alguna de las lesiones graves, será castigado con la pena de destierro. [Tenia que deixar de residir al seu poble per un màxim de 6 anys]

Si les causare lesiones de otra clase, quedará exento de pena.

Artículo 452. El marido que tuviere manceba dentro de la casa conyugal, o fuera de ella con escándalo, será castigado con la pena de prisión correccional en sus grados mínimo y medio. [Entre 6 mesos mínim o 2 anys i 11 mesos màxim]

– Com definiries tu, en termes sociològics i històrics, el mot “patriarcat”?

Anuncis