I si no hi ha aigua?

En moltes parts del nostre planeta, l’aigua potable és molt escasa…

Llig primer la transcripció  i després fica’t el video amb els subtítols en anglés. [water.pdf]

Aigua

És la necessitat vital més bàsica.Però hi ha una crisi d’aigua en el nostre món, ara mateix, de veritat, una crisi. Prop de 1.000 milions de persones viuen sense aigua potable.

Està passant per tot el món, especialment en àrees en desenvolupament de l’Àfrica subsahariana, sud-est asiàtic i Amèrica Llatina.És una crisi de l’aigua perquè comença amb l’aigua, però afecta tot: educació, salut, pobresa i especialment a dones i nens.

Observem una família atrapada en la crisi de l’aigua. Probablement viuen amb menys d’un dòlar al dia. Quan tenen set no poden simplement obrir una aixeta i aconseguir un got d’aigua. No tenen aixeta. En lloc d’això, les dones i els nens van fora a agafar aigua. Molts caminen més de tres hores al dia fins a l’estany o riu més proper per aconseguir una aigua que ha estat exposada a tot tipus de gèrmens.

El temps que perden recollint aigua és temps que no poden passar aprenent a llegir, escriure, guanyar un sou o cuidar a la seua família. Algunes dones a l’Àfrica subsahariana passen més temps agafant aigua que en qualsevol altra activitat diària. I la caminada no és solament dura sinó que també és perillosa. Les dones van soles, carregades amb 18 litres d’aigua. Moltes es fereixen i fins i tot són atacades.

Quan tornen a la seua casa l’aigua que han recollit no està neta. Algunes famílies saben que la seva aigua està contaminada amb gèrmens que poden causar diarrea, deshidratació i fins i tot la mort. Però quina alternativa tenen? Nens i especialment nadons són afectats per aquests gèrmens. Cada 19 segons una mare perd un dels seus fills a causa d’una malaltia infecciosa relacionada amb l’aigua. Quotidianament, gairebé mil milions de persones viuen d’aquesta manera.

Fins que reben una petita ajuda.

La crisi de l’aigua té solució. Hi ha solucions. Algunes són noves i innovadores com els sistemes de filtració d’aigua. Altres són antigues, com la perforació de pous. Aquestes solucions porten aigua neta molt més a prop de la gent que la necessita. Un projecte d’aigua neta prop d’un llogaret retorna hores cada dia a la vida d’una persona. Aquest temps és oportunitat, és llibertat per anar a l’escola i aconseguir una educació, és poder treballar o poder iniciar un negoci, es poder criar una família… Només Àfrica podria estalviar 40.000 hores cada any. Aquestes són les hores de treball de tot França en un any.

Aigua potable significa menys malalties, significa menys diners gastats en medicines, el que al seu torn significa més diners per a llibres i uniformes escolars. Y si el projecte es construït prop de la escola, pot incrementar l’assistència, sobretot entre les xiquetes.

La crisi de l’aigua és enorme, però nosaltres podem resoldre-la. $ 20 poden dotar una persona de l’accés a un projecte d’aigua potable en el seu llogaret i això significarà més aigua potable. Perquè l’aigua ho canvia tot. Uneix-te a nosaltres.

Water.

It’s life’s most basic need. But there’s a water crisis in our world right now. Seriously, a crisis. Nearly 1 billion people live without clean drinking water.

It’s happening all over the world, especially in developing areas of sub-saharan Africa, Southeast Asia and Latin America. It’s a water crisis because it starts with water. But water affects everything: education, health, poverty and especially women and children.

Let’s look at a family caught in the water crisis. It’s likely they live on less than a dollar a day. When they’re thirsty they can’t just turn on the faucet for a nice cold glass of water. They don’t have a faucet. Instead the women and children go off to collect water. Many walk up to three hours a day to the nearest swamp, pond or river to gather water that’s been sitting out in the open, exposed to all kinds of germs.

Time spent gathering water is time they can’t spend learning to read, write, earn an income or take care of their family. Some women in sub-saharan Africa spend more time collecting water than any other activity they do in the day. And the walk isn’t just hard: it’s dangerous. The women are alone and burdened with 40 pounds of water. Many get hurt; sometimes they’re even attacked.

When they make it home the little water they’ve collected is unclean. Some families know their water is contaminated with germs that cause diarrhea, dehydration, even death. But what choice do they have? Kids, especially babies, are affected most by these germs. About every 19 seconds a mother loses one of her children to a water related illness. And each day almost a billion people are living this way.

Until they get a little help.

The water crisis is solvable. There are solutions. Some are brand new and innovative like water filtration systems. Some are age-old like drilled or hand-dug Wells. These solutions bring clean water much closer to the people who need it. A safe water project near a village restores hours each day to a person’s life. This time it’s opportunity, its freedom to go to school and get an education, to work or start a business, to raise a family… Africa alone could save 40 billion hours each year. That’s the entire annual workforce of France.

Clean water means less disease that’s less money spent on medicine which means more money for books and school uniforms. And if the water project is built near our school it can increase attendance especially among young girls.

The water crisis is vast but we can solve it. Just twenty dollars can provide one person with access to a clean-water project in their village and this will mean more than clean water. Because water changes everything. Join us.

– Llig i escriu el resum del text a la teua llibreta. I si és en anglés, nota extra per al pròxim control.

Quanta aigua hi ha de veritat?

Com hem vist al principi del tema, la Terra està plena d’aigua. Però recorda…

– Quant aigua tenim disponible per poder beure i banyar-nos?

Si tots no tenim una miqueta de cura, com som molts milions, al final acabarem així:

 

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.


Per què no emprem l’aigua del mar?

-Llig la informació de baix i opina: Les dessaladores… són una alternativa realment viable?

http://blog.nuestroclima.com/como-funciona-una-planta-desalinizadora/

Captura de pantalla 2016-11-21 a las 15.26.15.pngCaptura de pantalla 2016-11-21 a las 15.26.52.png

I que puc fer jo?

Pensa un poquet:

– Què podem fer a casa per tal de cuidar l’aigua dolça que tenim?